Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť WiZARD TURBO s.r. o. so sídlom Parková 45 821 05 Bratislava IČO: 46604014 (ďalej len „wizardturbo“) ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu, e-mailová adresa
info @ wizardturbo.sk telefónne číslo +421948 490 435

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.    Nákup tovaru, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Wizardturbo spracúva  na účely nákupu tovaru dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet wizardturbo), na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených  aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii,

Právnym základom spracúvania osobných údajov je  v prípade nákupu tovaru, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b.    Predaj tovaru

Wizardturbo spracúva na účely predaja tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov wizardturbo je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c.    Nezáväzná objednávka tovaru

Wizardturbo spracúva nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov wizardturbo je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

d.   Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Wizardturbo spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok

e.    Riešenie sťažností zákazníkov

Wizardturbo spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov Wizardturbo je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo  požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov,  na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a  právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním wizardturbo:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d).   Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

  • Viac ako 20 000 dielov turbodúchadiel a turbodúchadla zo skladu
  • Viac ako 2000 kusou kompletne zrepasovaných turbodúchadielzo skladu
  • Viac ako 12000 spokojných zákazníkou ročne
  • Bezplatné celoštátne doručenie
  • Najväčšia online databáza cien turb na Slovensku

Nami servisované a predávané typy turb!:**

ok