Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

I.

Všeobecné podmienky

Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky

zákonník v znení neskorších predpisov , zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  ako aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

II.

Záručná doba

2.1. Záručná doba je 24 mesiacov, a to na každú súčiastku osobitne.

2.2. Ak ide o ( repasovanú ) použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohnúť aj na kratšej záručnej dobe, ktorá nemôže byť kratšia ako 12. mesiacov, pričom predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia suma.

2.3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou - ,, záručným listom,, , namiesto záručného listu predávajúci vydá doklad o kúpe, ktorý nahradí záručný list.

2.4. V záručnom liste vydanom predávajúcim sa určia podmienky a rozsah záruky.

2.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim . Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3. týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

2.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

2.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

III.

Zodpovednosť za vady predaného tovaru

3.1. Predávajúci  zodpovedá za vady, ktorá má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim.

3.2. Pri tovaroch  predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3.3. Pri predaji veci predávajúci zodpovedá za vady, ktorý mal tovar pri prevzatí kupujúcim , ako aj za vady, ktoré sa vyskytli po jeho prevzatí v záručnej dobe.

3.4. Vady  predaného tovaru môže uplatniť kupujúci a to spôsobom uvedeným v čl. IV. tohto reklamačného poriadku , na osobu, ktorá je nadobúdateľom kúpeného tovaru sa uplatnenie vád predaného tovaru nevzťahuje.

3.5. Ak ide o tovar, ktorého užívanie sa riadi návodom alebo je upravené technickou normou, predávajúci je povinní kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ak ide o pravidlá všeobecne známe. Ak vznikne  vada na predanom tovare, ktorá je v príčinnej súvistlosti so skutočnosťou, že ju nesprávne inštalovali alebo nebrali ohľad na návod, predávajúci nie je zodpovedný za vady, ktoré na predanom tovare vznikli.

3.6. Ak má predávajúci podľa dohody s kupujúcim dodať tovar na miesto určené kupujúcim využitím poštových služieb alebo kuriérom a dôjde k poškodeniu tovaru ešte pred prevzatím tovaru kupujúcim, predávajúci nezodpovedá za nebezpečenstvo poškodenia, zničenia spôsobenú prepravou.

3.7. Vlastnícke právo k tovaru, prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatením kúpnej ceny. Ak podľa dohody predávajúceho s kupujúcim má dodať predávajúci  tovar na miesto určené kupujúcim využitím poštových služieb alebo kuriérom, vlastnícke právo prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru na mieste dodania ním určeným. Od momentu prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo poškodenia, zničenia na kupujúceho.

IV.

Spôsob vybavenia reklamácie

4.1. Reklamácia bude zo strany predávajúceho vybavená v súlade s týmto reklamačným  poriadkom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi tak, aby zákonné práva kupujúceho neboli dotknuté.

4.2. Kupujúci si uplatní právo na opravu v prevádzkarni predávajúceho rovnako aj ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu.

4.3. Predávajúci  je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie . V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

4.4. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

 a) je potrebné predložiť doklad o kúpe – faktúru,

 b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),

c)  potvrdenie o odbornej montáži servisom,

d) presný opis vady na tovare a vysvetlenie okolností vzniku jeho poruchy,

e )  v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu. 

4.5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie .    Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak kupujúci si uplatňuje reklamáciu spôsobom, že tovar kúpený u predávajúceho zašle v balíku využitím poštových služieb alebo kuriérom, prevzatie reklamovaného tovaru potvrdí predávajúci pri jeho prevzatí a zároveň prepošle kupujúcemu potvrdenie o prevzatí reklamovaného tovaru a písomne potvrdí začatie plynutia reklamačnej doby.

4.6. Ak ide o vadu odstrániteľnú, predávajúci využije servisného služby svojho dodávateľa. O tejto skutočnosti uvedenie záznam, s presným uvedeným dátumu do reklamačného záznamu, aby mohol o tejto skutočnosti informovať kupujúceho pri vybavovaní reklamácie. Ak tovar po oprave vráti servis do predajne, predávajúci je povinný vyznačiť túto skutočnosť do reklamačného záznamu a zároveň sa upovedomí písomnou formou spôsob vybavenia reklamácie kupujúcemu.

4.7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez

zbytočného odkladu odstrániť.

4.8. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané

náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4.9. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak

to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažnosti.

4.10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie

od kúpnej zmluvy.

4.11. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať . Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

4.12. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

4.13. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu ,  t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

4.14. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

4.15. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. 

4.16. Ak je reklamácia vybavená podľa ustanovení tohto článku, písomne sa upovedomí kupujúci o spôsobe jeho vybavenia a zároveň sa informuje o spôsobe  a dňa doručenia reklamovaného tovaru kupujúcemu.

  • Viac ako 20 000 dielov turbodúchadiel a turbodúchadla zo skladu
  • Viac ako 2000 kusou kompletne zrepasovaných turbodúchadielzo skladu
  • Viac ako 12000 spokojných zákazníkou ročne
  • Bezplatné celoštátne doručenie
  • Najväčšia online databáza cien turb na Slovensku

Nami servisované a predávané typy turb!:**

ok